Marine.terrein Amsterdam

Marineterrein AmsterdamMarineterrein_Amsterdam_-.jpg

Ruimtelijke studie naar de adaptieve ontwikkelingsmogelijkheden voor het Marineterrein Amsterdam. / Spatial study about adaptive development possibilities of the Marine area of Amsterdam.  

Project: spatial research | Client: Bureau Marineterrein Amsterdam, in collaboration with Marieke Berkers, Peter van Assche | Year: 2016 - present

 

Sport in the City

Sport_op_de_Zuidas_-_overzicht_kaarten_.jpg

Hoe kunnen breedtesportvoorzieningen in de stad aantrekkelijker gemaakt worden? Hoe stad en sport ruimtelijk beter te integreren? Bijzondere sportvoorzieningen waarbij sport en bewegen vanzelfsprekend gemengd zijn in Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Valencia en Porto in kaart gebracht.

De sportvoorbeelden laten zien dat specifieke ruimtelijke oplossingen altijd gepaard gaan met een goede inbedding in de omgeving. Het ontwerpen van sportruimte is meer dan enkel de vormgeving van sport. Het gaat ook om spelen of een openbare ruimte die fysieke activiteit stimuleert. Juist de interactie, verwevenheid en symbiose met andere gebruiken en een meer centrale inbedding in de stedelijke omgeving zorgen ervoor dat sport ook een stedelijke ontmoetingsplek wordt. Voor nieuwe of vernieuwde opgave (ontwerp en beleid) is een toolbox ontwikkeld met daarin ruimtelijke, programmatische en organisatorische aspecten.

Klik HIER voor de Sport in the City Lay-Out publicatie, een uitgave van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Rotterdam. En Mini-symposium Sport in the City, 21 mei 2012, Utrecht.

How can (public) sports facilities in cities become more attractive? How to integrate sports and space? Interesting sports examples, in where sports ,exercise and physical activity are naturally mixed, have been researched and mapped. In five European cities (Amsterdam, Berlin, Copenhagen, Valencia and Porto), very different sport designs and distinguished (sport) use(s) are analyzed and put into a review of sport examples.

The sport examples show that specific spatial solutions often come with a severe and precise embedding and integration in its environment. To design good sports facilities means more than just designing or giving a good shape to the sport use only. It’s also about creating spatial facilities to play or to meet each other. The interaction with other use and users can lead to the position of sport being a social meeting place in the city or neighbourhood. For new or renewed challenges (design and policy), a toolbox has been developed containing spatial, programmatic and organizational aspects.

See for summary paper of Sport in the City.

Project: design research | Client: textoer, in collaboration with Urban Department Amsterdam Municipality (dRO) | Financier: Stimuleringsfonds voor Architectuur Rotterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam | Year: 2009-2012


Recre-Actief-Sport - Sportpark Genk 

  GENK_-_sportpark_Casas_Valle_Kompier_-_Artgineering.jpg

De Rasterstad Genk heeft een grote verscheidenheid aan verschillende types stedelijke landschappen, zoals historische en moderne stedelijke centra, bosrijke woonmilieus en werklandschappen. Ook recreatie- en natuurgebieden zijn in de Rasterstad aanwezig. In ons voorstel zal het huidige Sportpark Genk als  ontmoetingsplek in de regio verder worden versterkt. Door het huidige sportpakket aan te vullen met aanverwante ´actieve ruimtes´, zoals voor spelen en ongeorganiseerde buitensport. Een centraal plein, waar volop ruimte is voor sport en bewegen, zal een belangrijk verbinder worden tussen de al aanwezige sporten (zwemmen, voetbal en zaalsport). Ook zal het park beter worden opengesteld voor andere gebruikers, zoals recreanten, passanten en scholieren. Op deze wijze kan het sportpark een ontmoetingsplek worden die verder gaat dan alleen sporten. Dit vraagt om een grondige herstructurering van het sportpark zelf. Van belang is om het park naar buiten toe zichtbaarder te maken en de verbinding met het recreatief landschap van de Stiemerbeek te verbeteren. Dit kan tegelijkertijd ook een nieuw impuls vormen om de Stiemerbeek als geheel opnieuw te herzien, zowel ecologisch als recreatief.

GENK_view_IIbw_-_Casas_Valle_Kompier.jpg

Project: urban plan, competition, selected for last round | Client: Vlaamse Bouwmeester, Municipality of Genk | Team: in collaboration with Artgineering and ARA atelier ruimtelijk advies | Year: 2014

 

CITY.making

 CITY_making.jpg

City.making is an online interactive website that brings ideas, people and places together. Organising and creating conditions for temporary city transformation, using the existing urban space in a smarter and more effective way. It brings offer and demand together. The online interactive map shows ideas and potential places, giving everybody the possibility to participate and realise new projects in their own city. Together we are making the city.

Project: platform for temporary city transformations | Client: SOUL-FI - FIWARE accelerator - European Union | Team: CITY.making (Giacomo Galo, Bruno Moreira, Vincent Kompier, Daniel Casas Valle) | Year: 2014-present (in development)


A new social heart for Marinhas

_Daniel_Casas_Valle_and_Tiago_Coelho_CRAFT_-.jpg

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de Marinhas reorganiseert de dorpsstructuur om de bestaande sociale ruimte en het sociaal-maatschappelijk programma te versterken. Door de doorgaande weg om te leiden ontstaat er etterlijk ruimte om de openbare ruimte in te richten gericht op verblijf en langzaam verkeer. Naast een nieuw buurtcentrum, een nieuwe parochieruimte en een nieuwe jeugdherberg (verbonden aan de Sint Jakobsroute) is een centrale groene zone in het ontwerp opgenomen met ruimte voor recreatie, bewegen en sport (voor jong en oud).

The urban design proposes a reorganization of the village structure of Marinhas. By introducing a by-pass for inter-local and fast traffic outside the existing central area, conditions are created for this area with a stronger focus on pedestrians and social programs. A new axis with solid trees give structure to the area and connects the southern part with the northern part, a new residential area. In addition to a new community center, a new parish room and a new youth hostel (attached to the St. Jakob Route), the new axis also organizes space for recreation, physical exercise and sport (for all ages).

Project: urban plan, competition, 1st prize | Client: Municipality of Esposende | Team: Daniel Casas Valle in collaboration with CRAFT architecture/Tiago Coelho | Year: 2013
 

Sporten op de Zuidas / Sport at the South axis

Daniel_Casas_Valle_-_Amsterdam_-_026b_.jpg

De Zuidas in Amsterdam zal de komende tijd transformeren tot een nieuw volwaardig en gemengd stadsdeel: een nieuw stedelijk en internationaal centrum met in de toekomst een uitstekend bereikbaarheidsprofiel. De Zuidas is daardoor een aantrekkelijk gebied voor veel partijen. Ook als sportgebied is de Zuidas attractief: centraal gelegen in een dynamische regio met een sterke sociale en historische binding.

De verkenning Sporten op de Zuidas laat zien dat bestaande initiatieven voor de partijen die aan de Zuidas werken redelijk onbekend zijn. Op basis van interviews met stakeholders in het gebied zijn sportkansen opgesteld die gekoppeld zijn aan ambassadeurs. Deze kansen (verbinden, ontmoeten, inpassen, momentum, ritme, openbare ruimte en kennis & kunde) laten de potentie van sport in het gebied zien: het verbeteren van wat aanwezig is én het introduceren van nieuwe mogelijkheden.

Stad-Forum Amsterdam monitort de uitvoering van de kansen door de ambassadeurs.

Een samenvatting van de verkenning is HIER te downloaden. Lees het artikel “Sport maakt van de Zuidas meer dan een kantoorlocatie” van Marieke Berkers, in Stedenbouw en Architectuur.nl. Zie ook de Sportkansen voor Zuid.

The Zuidas (South axis) in Amsterdam will be transformed in a new city district with perfect (inter)national accessibility.  Therefore, the Zuidas is an interesting place for many parties. The Zuidas is also for sports attractive: as a central place in a dynamic region with a strong social and historical strength that is linked with its sport history.

The research Sporten op de Zuidas (Sport at the South Axis) registries that, at this moment, there are many (sports-) initiatives in the broader area. But, that not all parties and organizations know each other´s actual activities, or initiatives and plans for the future. Based on interviews with various stake holders and interested parties, seven sport opportunities were formulated to describe the sport potentials in the area (connecting, meeting, adapt, momentum, rhythm, public space, knowledge). These opportunities are connected to so called ambassadors.

The organisation Stad-Forum Amsterdam  is organizing and monitoring these opportunities, together with the ambassadors.

Project: ruimtelijk beleidsadvies-spatial policy | Client: Stad-Forum Amsterdam | Year: 2012-2013

  

Sportbeleid / Sport policy in Valencia & Kopenhagen

Daniel_Casas_Valle_-_Valencia.jpg

Zowel Valencia (Spanje) als Kopenhagen (Denemarken) kenmerken zich door een consistent (ruimtelijk) beleid omtrent breedtesport. In Valencia is sinds de oprichting van het publieke orgaan Fundacion Deportiva Municipal Valencia (FDMV) dertig jaar lang consequent beleid gevoerd om de basisvoorzieningen van sport op peil te brengen. Kopenhagen kenmerkt zich door een ´out-of-the-box´ denkmethode over de positie van sport in de stad. Menging van sport met (straat-) cultuur vindt plaats als manier om de positie van sport in de stad te behouden, te versterken en te vernieuwen. Sport, leisure en stadsontwikkeling zijn nauw met elkaar verknoopt.

In beide steden is het (ruimtelijk) resultaat de oogst van consistent ruimtelijk beleid over meerdere jaren.

Both Valencia and Copenhagen, show that a consistent (municipal) sport policy leads to interesting sport facilities and sport planning culture. In Valencia, since the establishment of the public body Fundacion Deportiva Municipal Valencia (FDMV) thirty years ago, consistently policy implemented to raise the basic levels of sport. Copenhagen shows with the Institute for sports & Architecture an out-of-the-box-method to introduce new and inspiring sports facilities. A mixture of sports facilities with cultural facilities is part of this policy and shows that the (spatial) position of sports is strengthened and renewed. Sport, leisure and urban development are closely connected.

In both cities the results are due to a continuous and strong sports policy. 

Project: publication, research | Client: Dag van het Sportonderzoek 2013 (Mulier Instituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Fontys Sporthogeschool) | Year: 2013

  

Ruimte voor Sport: verkenning van sportbeleidsplannen van de 25 grootste gemeenten

NL_25_gemeenten.jpg

Hoe komt de ruimtevraag van sport en bewegen succesvol in beleidsnota’s terecht? Hoe wordt de koppeling gelegd tussen de ruimtevraag voor sport en ander beleid? Een analyse van sportbeleidsnota’s in 25 Nederlandse gemeenten geeft antwoord op deze vragen. En in hoeverre sport ruimtelijk en beleidsmatig is ingebed in gemeentelijk beleid. Opvallend kenmerk van bijna alle sportbeleidsplannen is het ontbreken van een ruimtelijke kaart. In tijden waarbij sport en bewegen meer en meer in de openbare ruimte plaatsvindt is dit opmerkelijk. Is dit een gemis vanuit de verkokerde beleidsvelden of een bewuste beleidskeuze? En hoe zouden sportbeleidsdoelen en ruimtevraag beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden?

How to integrate the spatial need for sport effectively in municipal policy making? How to link sport and spatial urban policy successfully? Through an  analysis of the sport policy of the largest 25 Dutch cities, the relation between spatial and sport policy will be mapped and described.  Remarkable, is that in nearly all sport policy plans spatial maps or urban plans are almost always missing.

Project: research, policy | Client: starting phase, own initiative | Year: 2012

 

Sport en bewegen in de openbare ruimte / Sport and physical activities in the public space

Daniel_Casas_Valle_-_Sport_MADRID.jpg

Sport is continu aan het veranderen, het soort sport en de reden waarom sport van belang is in de samenleving ook. Gezondheids- en sociale aspecten zijn in toenemende mate van belang bij goede sportplanning. De individualisering en veranderingen van georganiseerde sporten, maar ook alle vormen van een actief bewegen – wandelen, fietsen, hardlopen, parkoer, dansen, etc; - noodzaken tot een nieuwe blik op de openbare ruimte: de actieve (sport) ruimte bij uitstek, voor jong en oud. Het onderzoek richt zich op essentiële aspecten om nieuwe en bestaande openbare ruimte ´actiever´ te ontwerpen.

Sport is changing continuously. The way we sport, the sport itself, the reasons why sports are important in nowadays society. Healthy and social aspects by sports planning are rising. The changes of sports, like individualisation and the need for an active lifestyle needs a fresh and new point of view on the use of public space: a place for young and old, for the very active to the not-so-active (anymore).
This research focuses on how to design the existing and new public places in a more ´active´ way.

Project: design research | Client: staring phase, own initiative | Year: 2012-2013

  

Small Urbanism

 Small_Urbanism.jpg

In Nederland is een verschuiving gaande in de manier waarop steden zich ontwikkelen. Van bovenaf bedachte top-down-planning gericht op geïntegreerde plannen met een vast einddoel zijn niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe vormen van kleinschalige ontwikkelingen zullen vaker voorkomen. Maar wat betekent dit voor het stedenbouwkundig ontwerp en ruimtelijke kaders? Welke verantwoordelijkheid heeft de lokale overheid hierin?

Onderzocht is op welke manier particulier opdrachtgeverschap een effectieve bijdrage kan leveren aan de bestaande stad en welke rol daarbij is weggelegd voor publieke partijen en voor de stedenbouwkundige discipline. In de steden Birmingham, Hamburg, Malmö en Porto is er ervaring met kleinschalige gebiedsontwikkelingen. Door middel van een vergelijkende studie is een effectieve werkwijze en een stedenbouwkundig instrumentarium ontwikkeld.

e.publication 

In the Netherlands, the way cities develop is changing fundamentally. Top-down large scale urban planning, like in the last decennia, is not common sense anymore. New ways of developing in a small scale will become more regular. What will be the effect of this change for urban design and spatial planning? Which responsibility must and will have the local government?

This research focused on which way private initiatives has a positive impact on the existing city and what roles public organizations and urban design can have. In Birmingham, Hamburg, Malmö and Porto, projects are researched and analyzed. This leads to new instruments for spatial and urban planning. 

Project: design and spatial planning  research | Client: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Rotterdam | In collaboration with MUST stedenbouw Amsterdam and FRONTWORK Londen | Year: 2011-2014

 

Ruimte voor de Tussenmaat / Space for intermediate size

Tussenmaat_.jpg

België en Duitsland kennen een langere traditie in het kleinschalig ontwikkelen dan Nederland. Deze praktijk is voor Nederland aantrekkelijk nu de crisis de bouwsector bijna heeft stilgelegd. Door bijzondere projecten in Hamburg, Berlijn, Antwerpen en Brussel te onderzoeken is inzicht gekregen in de kwaliteiten van kleinschalig ontwikkelen. De resultaten bieden kansen voor kleinschalige projecten, alternatieve ontwikkelprocessen en aandacht voor woonkwaliteiten als hoge verdiepingen, goede daglichttoetreding, zorgvuldig vormgegeven overgangen tussen privé en openbaar maar ook (pragmatische) collectieve ruimtes en een open relatie met de stad.

Belgium and Germany have a long tradition in developing in a small scale, compared to the development scale in the Netherlands. This practise is interesting for the Netherlands,  where due to the economic and financial crisis, the building of large scale new areas has declined. Middle sized architecture projects in Hamburg, Berlin, Antwerp and Brussels are researched. These projects show new qualitative aspects, often customized and with unique location specific design solutions.

Project: design research, architecture | Client: Stimuleringsfonds voor Architectuur | Vincent Kompier in collaboration with Bureau Ritsema, Marije Raap and Jutten Architectuur | Year: 2010-2012

 

Porto region (PT): Regionale stedelijke structuur / Regional urban structure 

Porto_region.jpg

Ruimtelijk onderzoek naar de regionale (stedelijke) structuur van Porto. Mobiliteitsnetwerken, interactieve en ontmoetingsplekken, sociale en maatschappelijke voorzieningen structuur, en recreatieve en ecologische landschappen zijn enkele thema´s van het project. Zo ook het recreatief en sportnetwerk.

Spatial research to the regional (urban) structure of the Porto region. Mobility networks, interaction and meeting places, social services, and recreation and ecology landscapes are topics in this project. As well the recreational and sports network.

Project: spatial research, urban design | Client: Faculty of Architecture University of Porto (CEAU), CCDRN | Year: 2012-present

 

Kauwgomballenfabriek / Chewing gum factory

Kauwgomballenfabriek.jpg

Wat te doen met een oude, buiten gebruik geraakte kauwgomballenfabriek? Wat zijn de potenties? Door een blik in de toekomst te werpen zijn verschillende doorzichten gegeven waarmee een ruimtelijk-programmatische ontwikkelingstrategie is opgesteld die flexibel kan inspelen op marktveranderingen.

What to do with an old, disused factory of gumballs? What are the potentials? A look into the future shows different views and possibilities. Different spatial programmatic development strategies has been prepared that can respond in a flexible way to changes in time.

Project: urban design, planning strategy | Client: Lingotto Amsterdam | Worked at De Architekten Cie. Amsterdam | Year: 2007

 

Richtlijnen voor Sociale Kwaliteit Hart van Zuid Hengelo

Hengelo_Hart_van_Zuid_.jpg

Voor een voormalig industriegebied in Hengelo, het Hart van Zuid, is een sociaal kwaliteitsplan opgesteld, als tegenhanger van een beeldkwaliteitplan. De richtlijnen in dit plan gaan in op (ruimtelijke en sociale) voorwaarden die de herontwikkeling van het industriegebied tot stedelijke stadswijk kunnen versterken.

For a former industrial area in Hengelo, The Heart of the South, a social quality plan is supposed, as opposed to a spatial quality plan. The guidelines in this plan offers (physical and social) conditions that can strengthen the redevelopment of the industrial area into an urban district.

Project: social spatial policy, advise | Client: Stichting Hart voor Zuid Hengelo | Worked at De Architekten Cie. Amsterdam | Year: 2006

 

Trendpark Ondiep / Sportpark

Ondiep_.jpg

Stedenbouwkundig plan in de wijk Ondiep (Utrecht) waarbij een bestaand sportcomplex gemoderniseerd wordt in combinatie met stedelijke verdichting. Programmaonderdelen zijn: een modern sportcomplex (binnen, buiten, openbare ruimte), buurtcentrum en woningen.

Urban planning in the Ondiep (Utrecht) district where an existing sports is modernized in conjunction with urban density. Programs are: a modern sport complex (indoor, outdoor, public space), a neighbourhood centre and residential units. 

Project: urban plan, design | Client: Mitros woningbouwvereniging, Utrecht Municipality | Worked at De Architekten Cie. Amsterdam | Year:2006-2007

 

Laan van Spartaan

Laan_van_Spartaan_.jpg

Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor sport in de stad in combinatie met een stedelijke verdichtingsopgave (Amsterdam).

Spatial exploration of alternatives to sport in the city combined with an urban densification task (Amsterdam).

Project: urban planning, design (Nota van uitgangspunten) | Worked at the Urban Department Amsterdam Municipality (dRO), in collaboration with Eric van der Kooij | Year: 1997-1999
.

 

 

 

CITY